S
Socialdemokraterna i Strömsunds kommun

Vi vill fortsätta utveckla Strömsunds kommun till en bra plats att leva och bo i. Jobb och företagande, det livslånga lärandet, bra kommunal service, ett tryggt och jämlikt samhälle står högst på dagordningen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Erbjuda arbete till dem som står långt från arbetsmarknaden, t ex extratjänster, praktikplatser eller arbete via kommunens Arbetsmarknadsenhet.

 • Skola och utbildning

  Rekrytera behörig personal till skola och förskola. Möjlighet till högre studier på hemmaplan via Akademi Norr. Gymnasieskolan ska vara kvar!

 • Näringsliv och företagande

  Samverka med näringslivet kring kompetensförsörjning och utbildning efter lokala behov. Bra service till företagarna.

 • Invandring och integration

  Korta vägen till jobb för nyanlända. Inrättar 5 snabbspår inom vård, barnomsorg, kök, industri och hemteknik.

 • Bygga och bo

  Bygga nya bostäder i Hammerdal och Strömsund. Tillgängliga boendeformer för äldre och funktionshindrade. Tomter i attraktiva lägen ska erbjudas.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi hoppas på en valseger och en socialdemokratiskt ledd kommun!

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att styra tillsammans med Sverigedemokraterna eller det lokala partiet Rättvis demokrati.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Skatten på drivmedel för boende på landsbygd med långa avstånd måste differentieras.

Strömsund ska införa ett nytt avfallssystem där insamling av matavfall ingår
Svar:
Ganska dåligt förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på det samiska lokalsamhället
Svar:
Hoppat över frågan
Kommunen i Strömsund ska anställa lokala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Strömsunds kommun är viktigast?
 • Fler praktikplatser för nyanlända inom Strömsunds omsorgsverksamheter
 • Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid
 • Höj anslaget till näringslivsutveckling