M
Moderaterna i Strömsunds kommun

För att vi vill skapa utveckling av kommunen genom kommunala satsningar och stöd till utveckling av kommunens näringsliv. Vi vill öka kommunens intäkter genom att fler människor i kommunen betalar skatt - inte genom skattehöjningar. Vi vill att det ska löna sig att arbeta och att alla ska ta sitt ansvar i vår gemensamma utveckling kopplat till de förutsättningar vi har.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Ett ökat fokus på företagsetableringar och ökad branchbredd

 • Äldreomsorg och pensioner

  En modern, individanpassad och tillgänglig hemtjänst samt valfrihet i äldreboende, anpassad för den enskildes behov.

 • Skola och utbildning

  Skapa kontinuitet i skolans ledning

 • Övrigt

  Genomför en översyn av den kommunala organisationen. Motverka centralisering av verksamheten till centralorten Strömsund.

 • Miljö och klimat

  Vi kommunala takrenoveringar eller nybyggnad ska möjlighet till installation av solceller verväga

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En alliansstyrd kommun, M+C

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Förstatligande av specialistsjukvård och skola.

Strömsund ska införa ett nytt avfallssystem där insamling av matavfall ingår
Svar:
Mycket bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på det samiska lokalsamhället
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen i Strömsund ska anställa lokala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Strömsunds kommun är viktigast?
 • Vidareutbilda hemtjänstpersonal i äldres sjukdomar
 • Strömsund ska subventionera fler distansutbildningar i samarbete med universiteten
 • Höj anslaget till näringslivsutveckling