V
Vänsterpartiet i Sorsele kommun

Vi har styrt kommunen under den senaste mandatperioden framgångsrikt. Framförallt har ekonomin balanserats upp, även om vi har genomfört olika satsningar, bland annat för att förbättra miljön på skolan. En ekonomi i balans ger oss även bättre möjligheter till framtida satsningar. Vi är ett parti som ser till kommunens bästa. Vi vill göra det möjligt att bo kvar och att hela kommunen ska leva.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  "Servicenoder" i alla större byar - vi vill erbjuda skola, boende och tillhandahålla god kommunal service i de större byarna.

 • Skola och utbildning

  En trygg skola för alla! Vi vill utveckla Sorseles skola genom att införa kulturskola samt satsa på vuxenutbildning och kompetensförsörjning.

 • Näringsliv och företagande

  Finansiering, stöd och flexibilitet är nödvändigt för ett starkt näringsliv. Vi vill utveckla vårt företagsforum och verka för en god företagsmiljö.

 • Sjukvård och hälsa

  En jämlik och rättvis vård för alla. Specifika åtgärder för att förbätta arbetsmiljön inom omsorgen, som att se över delade turer.

 • Övrigt

  Vi vill jobba för landsbygdsutveckling! Vi vill lyfta denna enskilt viktigaste frågan för oss: hur ska vi fortsatt kunna leva och bo här.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vänsterpartiet Sorsele ska sitta i styrande majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi följer Vänsterpartiets grundideologi. Men vi arbetar främst för Sorsele kommuns bästa och det kan innebära avsteg från partiets ståndpunkter i vissa ärenden.

Sorsele kommun ska starta upp en kulturskoleverksamhet
Svar:
Mycket bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Sorsele kommun ska säga nej till mer vindkraft i kommunen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Hoppat över frågan
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Sorsele kommun är viktigast?
 • Sorsele kommun ska inrätta ett LSS-boende
 • Avsätt mer pengar till distansutbildning på alla nivåer
 • Skapa mötesplatser i Sorsele för mer integration