M
Moderaterna i Sorsele kommun

Vi står för god ekonomisk hushållning av våra skattemedel. Vi vill förbättra integrationen i vår kommun Vi vill verka för en väl fungerande skola och äldreomsorg Vi behöver utveckla attraktiva möjligheter för att öka inflyttningen. Det kan t ex vara strandnära tomter.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Invandring och integration

  Att skolan integreras fullt ut. Utveckla naturliga mötesplatser

 • Näringsliv och företagande

  Våra företag är basen för hela kommunens överlevnad. Vi vill därför jobba med att medverka till nödvändiga infrastruktursatsningar.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi ska fortsatt jobba för ett LSS-boende i kommunen. Vidareutbildning inom t ex vården måste bli enklare och ekonomiskt möjligt för den som vill.

 • Lag och ordning

  Stärka äganderätten till skog och mark.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En bred koalition, där kommunens bästa är honnörsordet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har dåliga erfarenheter av S. De har svårt för äkta samarbete. De får visa upp en förändrad attityd inför ett ev samarbete

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Höghastighetståg, Norrbotniabanan och liknande infrastruktursatsningar, är inget som är oss tillgodo. Vi behöver istället en upprustad Inlandsbana!

Sorsele kommun ska starta upp en kulturskoleverksamhet
Svar:
Ganska bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska bra förslag
Sorsele kommun ska säga nej till mer vindkraft i kommunen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Hoppat över frågan
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Sorsele kommun är viktigast?
 • Skapa mötesplatser i Sorsele för mer integration
 • Sorsele kommun ska inrätta ett LSS-boende
 • Ökat anslag till vägunderhåll i Sorsele kommun