V
Vänsterpartiet i Robertsfors kommun

Vänsterpartiet vill värna den lilla människan. Vi vill motverka mobbing i skolan och ge bättre stöd och vård åt alla människor inklusive missbrukare. Vi vill göra det mindre kostsamt att ta körkort. Vi vill också ha bättre vägar, även i byarna och bra gång- och cykelvägar blir allt viktigare i och med alla nya 2+1-vägar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Trafik och infrastruktur

  Fler GC-vägar för att underlätta pendling på cykelavstånd. Framförallt längs de nya 2+1-vägarna.

 • Sjukvård och hälsa

  I den mån det är möjligt vill vi se ett större samarbete mellan psykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa.

 • Skola och utbildning

  Motverka mobbing och hjälpa elever att uppnå resultat genom trygghetsskapande vuxennärvaro, typ speciallärare som disponeras av rektor.

 • Jobb och sysselsättning

  6 timmars arbetsdag. Översyn av ev enklare arbetsuppgifter inom kommun för ungdomar och nyanlända.

 • Trafik och infrastruktur

  Ungdomar behöver mobilitet för att kunna bo i kommunen. Vi vill satsa på AM-kort till alla ungdomar, och fordon för mängdträning inför bilkörkortet.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi skulle helst se en socialistisk majoritet då vi i vår grundsyn har mest gemensamt med andra socialistiska partier.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte se en koalition tillsammans med icke-socialistiska partier. Däremot är det på kommunal nivå mycket mer likheter än skillnader, så visst kan det hända att vi kan samsas om enskilda frågor.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, inte vad vi vet. I alla fall inte i någon större fråga som har betydelse för lokalpolitiken.

Robertsfors kommun ska säga ja till vindkraft vid Lantvallen
Svar:
Ganska bra förslag
Robertsfors ska omorganisera kommunpolitiken och återgå till nämnder för ökad medborgarinsyn
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Kultur och fritid
Vilka av följande förslag för Robertsfors kommun är viktigast?
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft
 • Avsätt resurser för att utveckla bya-utvecklingsrådet
 • Garantera plats på äldreboende för alla över 85 år