KD
Kristdemokraterna i Robertsfors kommun

Rösta på Kristdemokraterna för att Du delar de flesta av våra värderingar och tycker vi har bra politiska förslag! Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra, och bevarar vår naturmiljö. Våra mest prioriterade områden är barn och familj, jobb och äldres ekonomi, vård och omsorg samt trygghetsfrågor. Vi står för en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet, och alla kan rösta på oss!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Möjlighet att välja utförare av äldreomsorg enligt LOV, och rätt för alla över 85 år att få plats på särskilt boende utan individuell prövning.

 • Jobb och sysselsättning

  Rätt till barnomsorg för barn med sjukskriven förälder samt barnomsorg på obekväm arbetstid för barn till arbetande.

 • Demokrati och jämställdhet

  En mer demokratisk politisk organisation med fler nämnder och ersättning till alla närvarande ersättare så att fler fritidspolitiker kan delta.

 • Trafik och infrastruktur

  Samordna och förbättra snöröjningen så att kommunens invånare får en säkrare och tryggare färdväg mellan hemmet och nödvändiga samhällsfunktioner.

 • Skola och utbildning

  Regelbunden fluorsköljning i skolan för alla elever i klasserna F-6.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha ett koalitionsstyre med en sammansättning som främjar det demokratiska samtalet och den politiska legitimiteten, samtidigt som det möjliggör ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande.

Robertsfors kommun ska säga ja till vindkraft vid Lantvallen
Svar:
Ganska bra förslag
Robertsfors ska omorganisera kommunpolitiken och återgå till nämnder för ökad medborgarinsyn
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande förslag för Robertsfors kommun är viktigast?
 • Garantera plats på äldreboende för alla över 85 år
 • Robertsfors ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Inför fluorsköljning i skolan för åk F-6