SD
Sverigedemokraterna i Nynäshamns kommun

Rösta på Sverigedemokraterna gör den väljare som vill att det enda riktiga Sverigevänliga partiet i Nynäshamn ska få ett ordentligt inflytande. Samhällskontraktet är hotat och med det hela samhället som vi känner det. Sverigedemokraterna värnar samhället och sätter vård, skola och omsorg före dyra bostäder och ekonomisk försörjning till migranter. För oss är tryggheten i samhället högt prioriterat likväl som en långsiktig underhållsplanering av kommunens fastigheter som länge varit eftersatt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Omfattande satsningar på både grund- och gymnasieskola behövs i Nynäshamn för att höja skolresultaten. Här kommer vi satsa för att vända utvecklingen.

 • Skola och utbildning

  Underhållet av förskole- och skollokaler är gravt eftersatt. Detta ska vi komma tillrätta med genom långsiktig aktiv underhållsplanering/arbete.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi kommer driva frågan om att inrätta en separat äldrenämnd och bryter ut äldrefrågorna ur socialnämnden för att bättre tillgodose de äldres behov.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Att kommunen ser över möjligheten att ta bort karensdagen för personal i äldreomsorgen för att undvika att personalen jobbar när den är sjuk.

 • Bygga och bo

  Stoppa all nyetablering av samt avveckla redan befintliga modulbostäder för nyanlända migranter. Det behövs fler riktiga bostäder i kommunen.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi behöver ha så stort inflytande som möjligt för att säkerställa en god framtid för Nynäshamn och dess invånare. Vi utesluter inga samarbeten.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi utesluter inga samarbeten. Vi är beredda att ta ansvar för Nynäshamns utveckling tillsammans med de partier som uppvisar genuin vilja att sätta Nynäshamns bästa före partistrategi.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
Svar:
Mycket bra förslag
Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Avveckla alla förskolor i baracker och bygg i riktiga lokaler istället
 • Avveckla alla modulbostäder för nyanlända
 • Bygg ett äldreboende i Järnvägsparken
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Satsa mer pengar på LSS
 • Minska gruppstorleken i förskolan
 • Anställ fler i hemtjänsten