KD
Kristdemokraterna i Nynäshamns kommun

Kristdemokraterna är en varm och pålitlig röst i Nynäshamn. Vår kommun behöver mer än någonsin ett parti som värnar om de goda värderingarna och prioriterar en trygg, jämlik och patientnära sjukvård, en värdig äldreomsorg och en familjepolitik med barnperspektivet i fokus. Alla människor är lika värda men unika och olika därför behövs flera former av äldreomsorg, barnomsorg, skolor, osv. Vi vill underlätta företagarnas etablering och öka byggentreprenörers intresse att satsa i Nynäshamn!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi vill verka för mindre barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan, mer behöriga lärare och vuxna stödpersoner för en tryggare skolmiljö.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Öka demenskunskap bland personal, anhöriga och övriga medborgare. Ökad avlastning för anhörigvårdare, växelvård eller annan form av avlösning hemma.

 • Sjukvård och hälsa

  Patienternas trygghet och säkerhet skall stå i centrum, därför vill vi kommunalisera hemsjukvården och ha en patientnära primärvård och äldresjukvård.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill ha förenklad biståndsbedömning för äldre, nationella kvalitetskrav på alla offentliga/privata utförare, genomföra måltidslyft i äldreomsorgen.

 • Näringsliv och företagande

  Sänka skatten för småföretagare och införa servicegarantier, med tydliga besked om vilka effekter blir för kommunen om garantin inte uppfylls.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Efter 103 år av (S) styre (i olika konstellationer under de senaste 12 år), vill vi ta över och vi önskar se att Alliansens fyra partier ska själva styra kommunen.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi fokuserar just på de partier vi vill främst samarbeta med och styra tillsammans efter valet och det är Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Inte riktigt.

Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
Svar:
Ganska bra förslag
Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Avveckla alla förskolor i baracker och bygg i riktiga lokaler istället
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
 • Bygg ett äldreboende i Järnvägsparken
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Minska gruppstorleken i förskolan
 • Höj lärarlönerna för att göra kommunen mer attraktiv att jobba i
 • Anställ fler i hemtjänsten