SD
Sverigedemokraterna i Norrköpings kommun

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt mittenparti, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste beståndsdelar av det goda samhället. Vi är enda parti som kan garantera ett samhälle som vilar på de traditionella svenska värderingar och normer, som präglas av ordning och reda samt en rättvis och ansvarsfull fördelning av gemensamma resurser. Välfärd, långsiktig hållbarhet, ungdomarna vår framtid, våra äldre vårt arv - på riktigt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  En bra utbildning lägger grunden till en god framtid och förutsättningen för detta är en trygg och studievänlig skolmiljö.

 • Invandring och integration

  Kraftigt minskad asylmottagning, samt inrätta en informativ återvandringscentral.

 • Trafik och infrastruktur

  Både staden och näringslivet är i behov av väl fungerande trafik i alla sina former och inte enbart cykeltrafik, samt parkeringsplatser för bilar.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Våra äldre ska belönas, inte straffas. Vi vill säkerställa rätten att gå ut och ha ett socialt aktivt liv även för våra äldre.

 • Näringsliv och företagande

  Revidera kommunala riktlinjer för att minska ”regelkrångel” och förbättra kommunikation mellan kommun och företagare.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

I första hand tror jag på följande: S+C+KD+L som styrande med minoritet. Andra alternativet är S+C+KD+L+MP och jag utesluter inte helt S+M i fall KD, Fi och eventuellt MP mister sina mandat i KF.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna har sagt många gånger att vi kan samtala med samtliga partier och samarbete bygger ut på att vi ska få så mycket som möjligt av vår politik oavsett samarbetspartner.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Stoppa bygget av en moské i Norrköping
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Hoppat över frågan
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Vägar, gator och parker
Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?
 • Anställ fler i hemtjänsten
 • Kommunens kök ska köpa in mer lokalproducerad mat
 • Satsa på fler yrkesutbildningar