M
Moderaterna i Norrköpings kommun

För att vi har den mest genomtänkta politiken för att möta Norrköpings utmaningar. Vi ser sjunkande skolresultat, en kvalitet i omsorgen som inte håller måttet och en arbetslöshet långt över rikssnittet. Det är naivt att tro att Socialdemokraterna som suttit vid makten de senaste 24 åren i vår kommun har svaret på utmaningar som uppstått under deras styre. Med Moderaterna får skolan de resurser den behöver, äldre en kommun som är lyhörd och företagen ett klimat som stimulerar jobbskapande.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Höjda lärarlöner för att få fler lärare att vilja komma till våra skolor. Behöriga lärare är nyckeln till att fler ungdomar klarar skolan.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill införa ett system som utöver den fysiska tryggheten också tar hänsyn till äldres upplevda trygghet när biståndsbedömningar görs.

 • Invandring och integration

  Vi vill se krav på motprestation för den som är nyanländ och uppbär försörjningsstöd, som ett sätt att förbereda sig för arbetslivet.

 • Näringsliv och företagande

  Kommunen måste se till att grundutbildningen fungerar så att de som kommer ut i arbetslivet har kompetens nog att kunna ta anställning hos företagen.

 • Jobb och sysselsättning

  Det behövs fler händer i kommunens barn- och äldreomsorg. Vi vill införa fler enkla jobb i kommunens egna verksamheter.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill se ett alliansstyre.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vår utgångspunkt är att vi vill få igenom så mycket moderat politik som möjligt i Norrköping. Det är viktigare än exakt vilka partier som ingår i underlaget.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi anser att partiet på riksnivå har lagt för lite fokus på att knäcka långtidsarbetslösheten, som är en av de allra största utmaningarna för vår kommun.

Stoppa bygget av en moské i Norrköping
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?
 • Fler fältassistenter för att jobba ute bland unga på helger, kvällar och nätter
 • Satsa på fler yrkesutbildningar
 • Kommunen ska bygga fler LSS-boenden