V
Vänsterpartiet i Malå kommun

Vänsterpartiet – Malå arbetar utifrån de grundläggande värderingarna om allas lika värde. Solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa utgör grunden för partiets politiska arbete i Malå.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Ekonomi och skatter

  Vi vill utifrån vår värdegrund förvalta de gemensamma resurserna i form av lokaler, anställda och skattepengar korrekt, effektivt och långsiktigt

 • Skola och utbildning

  Vi vill utifrån vår värdegrund arbeta för att prioritera välfärd i form av en för individen och för kommunen bra vård, skola, omsorg i offentlig regi

 • Demokrati och jämställdhet

  Vi vill utifrån vår värdegrund arbeta för att öka människors inflytande och delaktighet genom olika former av medborgarforum

 • Ekonomi och skatter

  Vi vill utifrån vår värdegrund arbeta för att utveckla rutiner för omvärlds- och konsekvensanalyser i de kommunala verksamheterna

 • Jobb och sysselsättning

  Vi vill utifrån vår värdegrund utveckla och synliggöra den ideella sektorns engagemang i form av byautveckling, idrott och kulturverksamhet

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Ett styre som ger våra grundläggande värderingar stort utrymme. I Malå "med allt så nära" finns stora möjligheter till verkligt medborgarinflytande.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Principiellt vill vi styra med partier som delar våra grundläggande värderingar och det utesluter automatiskt en del.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Svårt att säga men utifrån de faktum att vi arbetar i en kommun som är beroenda av olika former av naturresursnyttjande så kan vissa delar av industripolitiken leda till en del diskussioner.

Skidanläggningen Tjamstambackarna ska säljas till en privat aktör
Svar:
Ganska bra förslag
Ridhuset och ishallen i Malå ska tas över av föreningsliv eller annan aktör
Svar:
Ganska bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Malå kommun är viktigast?
 • Matsalen för äldre i Malå ska vara kvar
 • Särskilda satsningar för att minska sjukskrivningarna inom Malå kommun
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft