L
Liberalerna i Malå kommun

För att vi försvarar Malåbornas frihet hela livet. Vi vill återinföra barnomsorg på obekväm arbetstid och ge äldre möjlighet till egna val då det gäller boende och omsorg. Kommunen måste också organiseras bättre så att vi får ett effektivare användande av skattemedlen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Övrigt

  Återinför barnomsorg på obekväm arbetstid! Barnomsorg ska ges på de tider föräldrarna har behov av omsorgen. Att kunna jobba är viktigt!

 • Ekonomi och skatter

  Minska den politiska- och tjänstemannaorganisationen i kommunen. Skattemedlen ska nyttjas effektivt.

 • Näringsliv och företagande

  Tjamstanbackarna ska inte kosta skattebetalarna en enda krona. In med driftiga entreprenörer.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Valfrihet inom äldreomsorgen när det gäller boendeformer, mat städning och omvårdnad. Mer frihet även på äldre dar!

 • Skola och utbildning

  Det måste gå att bo i Malå och utbilda sig. Det behövs fler utbildningsmöjligheter på orten.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Liberalerna ska vara så stora som möjligt, vårt inflytande behövs.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi har stridit för att de ensamkommande ungdomar som varit länge i vår kommun och som inte fått PUT eller som fått avslag och är under överklagningsprocess ska få stanna i vår kommun.

Skidanläggningen Tjamstambackarna ska säljas till en privat aktör
Svar:
Ganska bra förslag
Ridhuset och ishallen i Malå ska tas över av föreningsliv eller annan aktör
Svar:
Ganska bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Hoppat över frågan
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Malå kommun är viktigast?
 • Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft
 • Särskilda satsningar för att minska sjukskrivningarna inom Malå kommun