V
Vänsterpartiet i Lycksele kommun

Vi står för jämlikhet. Vi vill ha ett Sverige för alla, inte bara för de rika, så också på lokal nivå. Välfärden ska gå att lita på och skolan ska vara jämlik. Vi vill också minska de geografiska klyftorna och behålla fungerande service även utanför städerna. Vi anser att politik bör vara en motkraft mot marknadskrafterna som tenderar att centreras där lönsamheten är störst, d.v.s. i städerna. Lokalt vill vi kort beskrivet skapa ett mer aktivt och attraktivt Lycksele.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Utveckla/skapa attraktiva bostäder - underlätta för lokala byggare att i samarbete med kommunen bygga på kommunal mark.

 • Skola och utbildning

  Skapa moderna skolor som lockar lärare och verkar för etablering av nya invånare. En skola som är likvärdig för alla.

 • Jobb och sysselsättning

  Möjligheter och ansvar till kommunala arbetsplatser, t.ex. inom vård och omsorg. 6-timmarsarbetsdagar på prov för att nå bland annat ökad jämlikhet.

 • Trafik och infrastruktur

  Goda kommunikationer som uppfyller krav för arbetsgivare och privatpersoner. Bra transportmöjligheter för personer och gods via flyg, järnväg och väg.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi hoppas på ett betydligt större inflytande än idag, mest troligt ser vi detta tillsammans med S.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är för en stark vänstermajoritet, det betyder att vi kan samstyra med partier som för en sådan politik.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Det finns ett fåtal frågor där vi ser att partiet på riksnivå inte tar hänsyn till de förhållanden vi har här. Det gäller bland annat rovdjursfrågor och transport.

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Lycksele kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Äldreomsorg