SD
Sverigedemokraterna i Lycksele kommun

Sverigedemokraterna i Lycksel vill återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt präglas av trygghet, traditioner, välstånd och demokrati med en stark solidaritet och sammanhållning. Vi vill fokusera på kvalitén inom kommunens kärnområden och kommer vidare arbeta för att stärka främst de grundläggande områdena, primärt skola och omsorg. Eftersom möjligheterna till reformer är begränsade, innebär detta att vi i huvudsak kommer ta resurser från kultur.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Bevara byskolorna för en mer jämlik utbildning. Lärare ska lära ut. Kringpersonal hjälper till att hålla ordning i korridorer och på skolgården.

 • Demokrati och jämställdhet

  Se över och styra upp samtliga nivåer i upphandlingar och avtal Se till att behörig utbildad och ansvariga tjänstemän har adekvat utbildning .

 • Äldreomsorg och pensioner

  Starkt subventionerade resor för ålderspensionärer inom kommunen nu när ingen lokaltrafik finns längre .

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill anställa mer personal till kommunens särskilda boenden i syfte att både minska sjukskrivningar och öka brukartrygghet

 • Invandring och integration

  Vi vill ha en återvandringscentral som ska arbeta med att hjälpa de som inte trivs i Sverige / Lycksele att hitta hem.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

På ett annat sätt än det styrts de senaste fyra åren , mer transparens ,mindre maktfullkomlighet ,mer ansvar

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det skulle i såfall vara V me sina ibland helt ogenomtänkta förslag.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej det finns det inte ,däremot finns det väldigt starka och lokala frågor där vår rikspolitiska uppfattning förstärks.

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Lycksele kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Hoppat över frågan
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Hoppat över frågan
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Hoppat över frågan
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Lycksele kommun är viktigast?
 • Byskolorna i Lycksele kommun ska behållas
 • Anställ mer personal inom äldreomsorgen
 • Inför maxtak på elevgrupperna i Lyckseles förskolor