KD
Kristdemokraterna i Lycksele kommun

Kristdemokraterna vill arbeta för ett Lycksele där människor ska känna sig trygga och där det finns möjlighet att utvecklas. Därför talar vi gärna om barnen och om de äldre i samhället. Lycksele ska vara en bra plats att växa upp i, studera och arbeta i men också en plats där man som äldre eller funktionsnedsatt ska kunna känna trygghet och få den omsorg man behöver. Ordning och reda i kommunens ekonomi och samverkan med näringsliv och civilsamhälle är en förutsättning för detta.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Äldreboendegaranti - Det måste finnas platser i äldreboenden. Alla personer över 85 år ska om de vill erbjudas plats i ett anpassat boende!

 • Näringsliv och företagande

  Ett aktivare stöd till och mer samarbete med näringslivet. Både för nya och befintliga företag. Mer alternativa driftsformer av kommunal verksamhet

 • Skola och utbildning

  Färre barn i barngrupperna! - Maxtak på antalet barn i barngrupp inom förskolan. Ger bättre arbetsmiljö både för barn och för personal.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Motverka äldres ensamhet - fler aktiviteter för äldre genom samverkan med och ersättning till föreningslivet och övriga civilsamhället.

 • Övrigt

  Satsa på landsbygden! - Utveckla noder med samlad service, utvecklingsplaner för de byar som vill, bygdeavgiftsmedel till satsningar i byarna.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi Kristdemokrater vill leda och styra kommunen tillsammans med övriga allianspartier i Lycksele. Vi ser gärna att vi i många frågor diskuterar oss fram till en bred majoritet i KF.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har svårt att tänka oss att styra kommunen tillsammans med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna men säger inte kategoriskt nej då vi måste förhålla oss till ett valresultat efter den 9/9 2018.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi vill i högre utsträckning återföra medel från t.ex. vattenkraft till investeringar i kommuner och regioner där resursen finns! T.ex investeringsstöd till infrastruktur och övrig samhällsservice

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Lycksele kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Lycksele kommun är viktigast?
 • Inför en äldreboendegaranti för alla 85+
 • Inför maxtak på elevgrupperna i Lyckseles förskolor
 • Anställ mer personal inom äldreomsorgen