S
Socialdemokraterna i Lidköpings kommun

Socialdemokraterna anser att en god ekonomi där resurser fördelas solidariskt utifrån behov skapar förutsättningar för ökad social rättvisa. Skattemedel ska investeras i den gemensamma välfärden. Vi vill utveckla den kommunala servicen i egen regi. Vi vill bibehålla och utveckla skola och omsorg i stad och på landsbygden. Ett starkt lag för ett tryggt Lidköping

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Skapa goda lärmiljöer för våra unga. Fortsatt utveckling av elevhälsan för att stödja barn och ungas kunskapsinhämtning och psykiska välmående.

 • Bygga och bo

  Utveckla flera nya bostadsområden, bland annat Hamnstaden. Skapa trygga och trivsamma boendemiljöer. Detaljplanera fler områden för bostäder.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bibehålla och utveckla den kommunala äldreomsorgen i egen regi. Skapa förutsättningar för trygghetsboende även på på landsbygden. Fler mötesplatser.

 • Ekonomi och skatter

  Vi kommer fortsättningsvis använda avkastning från kommunens kapital för Lidköpings utveckling som går alla våra invånare till del.

 • Näringsliv och företagande

  Detaljplanera fler markområden för framtida tillväxt för företagande. Samverka med näringslivets för kommunens utveckling vad gäller boende och fritid

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En fortsatt rödgrön majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Socialdemokraterna i Lidköping har en mycket tydlig hållning mot privatisering av vård, skola och omsorg.

Lidköpings kommun ska ha mindre biltrafik i centrum
Svar:
Ganska bra förslag
De röda husen på Esplanaden ska bevaras
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag i Lidköpings kommun är viktigast?
 • Mindre barngrupper inom förskolan i Lidköpings kommun
 • Lidköpings kommun ska öka sina användning av förnyelsebar energi
 • Mer information i Lidköpings skolor mot alkohol, droger och tobak