S
Socialdemokraterna i Karlskoga kommun

Vårt Karlskoga har en bra livsmiljö för alla. I vår kommun har alla möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det är en plats med god miljö för människor och företagande. Invånarna känner sig trygga och delaktiga. Vårt Karlskoga är ett jämlikt och jämställt samhälle med en god integration. De globala målen för hållbar utveckling, FN:s Agenda 2030, sätter prägel på det vi gör.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi vill ge alla barn och unga förutsättningar och kunskaper inför vuxenlivet. Eleverna ska klara grundskolan med godkända betyg.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Ser till de äldres behov av trygg hemtjänst och äldrevård och har bostäder utifrån olika behov av vård, trygghet, tillgänglighet och gemenskap.

 • Skola och utbildning

  Vi ska ha det antal nya förskoleplatser som behövs och barngruppernas storlek ska vara max 16.

 • Övrigt

  Vi fortsätter vårt väl fungerande stöd till och goda samarbete med kultur-, idrott- och föreningsliv samt civilsamhälle.

 • Näringsliv och företagande

  Vi samverkar med näringslivet via vårt näringslivsbolag, industriråd, näringslivsråd och Alfred Nobel Science Park.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi arbetar för egen majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

De främlingsfientliga partierna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, de kommunala frågorna är vi eniga om i partiet.

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen i Karlskoga kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Karlskoga är viktigast?
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
 • Erbjuda praktik och studier i svenska för nyanlända
 • Satsa på vägunderhåll och få bort alla potthål i Karlskoga