V
Vänsterpartiet i Kalix kommun

Vi vill arbeta för ett rättvist, jämlikt och jämställt samhälle. Ett samhälle för alla. Hög kvalité i skola, vård och omsorg. Bostadsbyggande i kommunal regi, för billiga hyresrätter till medborgarna. Fortsätta arbetet för ett jämställt samhälle, för just jämställdhet är den viktigaste tillväxt- och utvecklingsfaktorn för Kalix och Norrbotten. Förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen, ta bort resurstiden, införa arbetskläder i vård och skolan. Kultur och fritid för alla!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Fler specialpedagoger i skolan. Stora satsningar på förskola och yngre barn. Satsa på att fortsätta utvecklingen av Naturbruksgymnasiet.

 • Demokrati och jämställdhet

  utbildningsinsatser i vår egen kommunala organisation och ut mot näringsliv, föreningsliv. Ta bort resurstiden,delade turer/glesa heT äldreomsorgen

 • Bygga och bo

  Fortsätta bygga i kommunens regi, billiga hyresrätter. Se till att olika former av äldreboende byggs, erbjuda attraktiva tomter för nybyggnation.

 • Sjukvård och hälsa

  Satsa på Folkhälsa, träning på arbetstid i vår kommunala organisation. Riktade insatser till alla i Kalix. Livsstilssatsningar.Utveckla Kalix sjukhus!

 • Äldreomsorg och pensioner

  Ta bort resurstiden inom ÄO. Satsa på maten och förbättrad livstil för äldre. Gratis gymträning/ bad för pensionärer. Aktiviteter i byarna.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill styra kommunen tillsammans med de som delar våra visioner för Kalix! En attraktiv kommun med stor möjlighet till tillväxt i näringsliv, service och befolkning. En framtidskommun!

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och M

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Kalix ska minska arvodet till kommunens politiker
Svar:
Hoppat över frågan
Alla elever i Kalix ska få minst tre timmars undervisning i sitt minoritetsspråk varje vecka
Svar:
Mycket bra förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Kalix kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Hoppat över frågan
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag för Kalix kommun är viktigast?
 • Mer närproducerad mat i kommunens verksamheter
 • Inrätta en äldrejour som hjälper till med enkla göromål
 • Kalix kommun ska anställa lärarassistenter

 • E-post

  Katarina.burman@kalix .se

 • Facebook

  Vänstetpartiet Kalix Facebook