S
Socialdemokraterna i Hudiksvalls kommun

Vi värnar kvaliten i välfärdstjänsterna och vår politik utveckla kommunen, både landsbyggden och staden. Vi bygger kommunen stark med offensiva satsningar i

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Utveckla äldreomsorgen kvalitetsmässigt och bygga ut äldreomsorgen för att möta ett ökande omsorgs och omvårdnadsbehov när andelen äldre ökar.

 • Skola och utbildning

  Att avsätta resurser så att den upplevda kvaliten och andelen elever som har godkända betyg samt klarar behörighetskraven till Gymnasiet ska öka.

 • Trafik och infrastruktur

  Fortsatt satsning på utbyggnad av bredband i landsbygd, samt öka resurserna för att höja standarden kommunala vägnätet.

 • Bygga och bo

  Förverkliga vår lokala politik för bostadsförsörjning i hela kommunen bl.a genom att införa kooperativa hyresrätter samt mark för småhusbebyggelse.

 • Jobb och sysselsättning

  Aktiva arbetsmarknadsåtgärder för matchning av arbetslösa och nyanlända för möta behovet av arbetskraft inom det offentliga och näringslivet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Kommunägda Hudiksvallsbostäder ska sälja delar av sitt lägenhetsbestånd
Svar:
Hoppat över frågan
Hudiksvall ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Mycket bra förslag
Hudiksvalls kommun ska verka för att det skapas kooperativa hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Hudiksvalls kommun är viktigast?
 • Planlägg fler områden för bostadsbyggande och företagsetablering
 • Anställ lärarassistenter som avlastar lärarna
 • Ökat anslag till underhåll av kommunens vägar