KD
Kristdemokraterna i Hudiksvalls kommun

Kristdemokraternas unika bidrag i politiken är insikten om att politik och värderingar måste följas åt. Politiker får inte begränsa sig till att prata om välfärdssystem och skatter, vi måste också prata om hur tillit och gemenskap kan främjas i samhället. Samhället måste bygga på värderingar som säger att alla ska bidra med den förmåga man kan och att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Ett Hudiksvall byggt på goda värderingar blir en bättre kommun att leva i!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill införa en äldreboendegaranti som innebär att den som är över 85 år ska ha rätt att flytta till ett äldreboende när personen själv vill.

 • Näringsliv och företagande

  Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god välfärd.

 • Invandring och integration

  Integrationen börjar från dag ett och därför ska både svenskundervisning och sysselsättning ingå för asylsökande.

 • Övrigt

  Turismen är viktig. Tänk om vi kunde skapa en "Siljaneffekt" genom att utveckla kusten och naturen kring Dellensjöarna.

 • Ekonomi och skatter

  Stärk elevhälsan. Elever som mår bra lär sig bättre. En väl utvecklad elevhälsovård främjar det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa hos barn.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi hoppas på att vi, Kristdemokrater tillsammans med Moderater och Liberaler ska få förtroendet att leda kommunen framåt. Redan nu presenterar vi en gemensam budget med tonvikt på de mjuka värdena.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss att styra tillsammans med SD på grund av att vi har så olika grundvärderingar. Vi vill gärna se mångfalden som en stor rikedom för vårt Sverige.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi vill ha en mjukare migrationspolitik som bättre stämmer överens med den kristdemokratiska människovärdesprincipen. Vi anser inte att partiet på riksnivå har den inställningen idag.

Kommunägda Hudiksvallsbostäder ska sälja delar av sitt lägenhetsbestånd
Svar:
Ganska bra förslag
Hudiksvall ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Mycket bra förslag
Hudiksvalls kommun ska verka för att det skapas kooperativa hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Kultur och fritid
Vilka av följande förslag för Hudiksvalls kommun är viktigast?
 • Hudiksvall ska upphandla närodlat vid inköp
 • Anställ lärarassistenter som avlastar lärarna
 • Ökat anslag till underhåll av kommunens vägar