V
Vänsterpartiet i Helsingborgs stad

Vänsterpartiet vill ha ett jämlikare och bättre Helsingborg för alla, inte bara för de rika! Vi vill att staden prioriterar att minska barnfattigdomen, förbättrar samarbetet mellan olika verksamheter så att fler barn får en fungerande skolgång, jobbar förebyggande för att motverka utanförskap och isolering, skapar mötesplatser och aktiviteter i hela staden, stoppar privatiseringarna och vinstuttagen från välfärden och arbetar aktivt för att minska arbetslösheten. Då blir Helsingborg mer jämlikt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Starta försök med sex timmars arbetsdag/trettio timmars arbetsvecka.Bygga ut både Komvux och yrkesutbildningarna. Återta SFI i kommunal regi.

 • Skola och utbildning

  Samarbetet mellan skolan, elevhälsan, socialförvaltning,habilitering och BUP skall förbättras. Fler barn skall ha en fungerande skolgång.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bort med vinstdrivande bolag i äldreomsorgen. Direktörer skall inte tjäna pengar på våra äldre. Pensionssystemet skapar fattigpensionärer- gör om det.

 • Sjukvård och hälsa

  En skattehöjning till att öppna fler vårdplatser,anställa mer sjukvårdspersonal, förbättra arbetsmiljön och starta försök med förkortad arbetstid.

 • Bygga och bo

  Vi vill ha ett mer klimatsmart byggande och fler hyreslägenheter med rimliga hyror. Bygg på höjden, förtäta för att bevara grönområden och kolonier.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Målet för oss är ett styre med vänsterpolitik för ett mer jämlikt Helsingborg. Då har det varit naturligt att samarbeta med S och Mp för att nå detta mål, ett sådant styre vill vi se.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna är totalt uteslutet för oss, vi anser att de är ett rasistiskt och arbetarfientligt parti . Alliansen driver på ojämlikheten i Helsingborg, vilket försvårar samarbete med dom.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi ser annorlunda på frågan om maskeringsförbud på idrottsarenor än vår riksdagsgrupp, vi anser att ett förbud är rimligt.

Ta bort p-platserna på Stortorget och Hamntorget och skapa mötesplatser för människor
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Äldreomsorg
Främja mer vegetarisk mat i kommunens matsalar
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska stå fast vid beslutet att bygga Landborgskopplingen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Vilka av följande förslag för Helsingborgs stad är viktigast?
 • Minska elevgruppernas storlek i skolan
 • Utveckla koloniområdena i vår kommun
 • Öppna fler vårdplatser i äldreomsorgen