S
Socialdemokraterna i Helsingborgs stad

En röst på socialdemokraterna ger ett tryggt och ett jämlikt Helsingborg. Barn och ungas uppväxtvillkor, vuxnas rätt till arbete och äldres rätt till ett tryggt och värdigt liv är i fokus. Helsingborgs skola och omsorg ska hålla högsta möjliga kvalitet. Alla barn och unga ska kunna gå ut skolan med fullgoda betyg. Våra äldre helsingborgare ska känna sig trygga med den omsorg som erbjuds och vi ska ta krafttag mot den ofrivilliga ensamheten. Vi prioriterar koloniområden, grönytor och parker.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Äldre ska ha en värdig och trygg äldreomsorg. Vi vill ha en äldreomsorg som utgår från de äldres behov. Den ofrivilliga ensamheten ska motverkas.

 • Skola och utbildning

  Skolan ska vara en mötesplats där alla elever kan lyckas. I Helsingborg ska alla gå ut skolan med fullständiga betyg.

 • Övrigt

  Fler vuxna förebilder i miljöer där barn och unga är. Fokus på att vi helsingborgare känner sig trygga i vår stad. Fler mötesplatser i bostadsområden.

 • Övrigt

  Koloniområden ska utvecklas inte avvecklas i takt med att Helsingborg växer. Stängslen ska få finnas kvar för kolonisternas trygghet

 • Bygga och bo

  Vi bygger ett enat Helsingborg vackert och hållbart. Förtätning sker i dialog med boende. Siktlinjer mot havet och våra grönområden prioriteras.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi kommer söka så stort stöd vi kan för socialdemokratisk politik. Vi är öppna för samarbete i olika former med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Vi ser gärna att vi bryter upp blockpolitiken.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi vill se en kraftfullare satsning på infrastrukturen i Skåne och Helsingborg. Det är ett dagligt problem som drabbar tusentals pendlande helsingborgare till och från jobb och studier.

Ta bort p-platserna på Stortorget och Hamntorget och skapa mötesplatser för människor
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Hoppat över frågan
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Främja mer vegetarisk mat i kommunens matsalar
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska stå fast vid beslutet att bygga Landborgskopplingen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande förslag för Helsingborgs stad är viktigast?
 • Satsa på mat av hög kvalité för kommunens äldre
 • Utveckla koloniområdena i vår kommun
 • Minska elevgruppernas storlek i skolan