V
Vänsterpartiet i Härryda kommun

Vänsterpartiet vill tillföra mer skattemedel till den offentliga sektorn inte bara i Härryda kommun, utan i hela landet. Staten kan ha ett skattesystem som beskattar höginkomsttagare och förmögna mer än låginkomsttagarna och sedan dela ut skattemedel där det behövs för att få ett bättre samhälle. Det kommer att behövas anställas många nya medarbetare till den offentliga inom en snar framtid och då är det viktigt att arbetsmiljön är bra.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Bort med vinstdrivande skolor och att ekonomiska resurser tillförs till bättre lärarelöner och personaltäthet, så att arbetsmiljön förbättras.

 • Bygga och bo

  Viktigt att det byggs fler billiga hyresrätter med statliga pengar. Det ska byggas tillräckligt med äldreboende och trygghetsboende.

 • Äldreomsorg och pensioner

  En bra arbetsmiljö för anställda inom äldreomsorgen är viktigt, så att bra personal söker sig till dessa yrken. Ett nytt pensionssystem måste göras.

 • Miljö och klimat

  Vi som bor i Härryda kommun, måste leva ett miljövänligare liv på ett hållbart sätt, så nu måste klimatdebatten hållas vid liv—inte falla i glömska

 • Jobb och sysselsättning

  Viktigt med bra arbetsmiljö, så att man trivs. Härryda kommun ska ha bra förutsättningar för företagande och själva inte ha underbemanning.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Jag vill att de partier på den rödgröna sidan får majoriteten i Härryda. Det skulle öka möjligheten att hålla vinstdrivande bolag borta från skola och omsorg och även gynna byggandet av hyresrätter.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna Moderater

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej inte vad jag kan komma på.

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Ganska bra förslag
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Inför maxtak för gruppernas storlek i förskolan
 • Bygg trygghetsbostäder för de över 70 år
 • Skapa fler arbetstillfällen och praktikplatser för nyanlända