M
Moderaterna i Gullspångs kommun

Vi vill ta kommunen ett steg längre och satsa mer på utveckling och tillväxt. Tillvarata våra möjligheter. Det är bara tillsammans, människor, företag, föreningar och organisationer som vi kan skapa utveckling och ett positivt samhälle. Genom delaktighet, dialog och demokrati skapar vi framgång. Vi står för en annan syn på politisk ledning. Vårt lag har aldrig varit mer redo att ta över och att satsa på utveckling och tillväxt för vår kommun.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Stärka företagsklimatet, stödja utvecklingen av både nya och befintliga företag. Det är människor som startar och driver företag som skapar fler jobb.

 • Demokrati och jämställdhet

  En annan politik i kommunen. Det får vara ett slut på maktfullkomlighet, långbänkar och detaljstyrning. Demokrati och delaktighet.

 • Ekonomi och skatter

  Vi behöver ordning och reda i kommunens ekonomi. Det krävs en hållbar ekonomisk politik långsiktigt. Idag saknas en strategi.

 • Invandring och integration

  Inför integrationsplikt. Alla nya kommuninnevånare måste delta i språkinsatser och arbetsmarknadsinsatser. Alla invånare ska ha egenförsörjning.

 • Trafik och infrastruktur

  Fler buss- och tågturer. Bra kommunikationer behövs för att människor ska kunna pendla till jobb, studier och fritidsaktiviteter.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha ett nytt styre i kommunen med oss i ledningen. Vi ser ett samlingsstyre där målet är att hitta så breda lösningar som möjligt för att nå en samsyn i kommunen.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna, som det har sett ut hittills.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Kommunpolitik är praktisk och pragmatisk. Det kan därför finnas nyansskillnader i hur rikspolitik tillämpas i olika kommuner. Men, vi har ingen fråga där vi ser att vi har en annan uppfattning i sak.

Gullspångs kommun ska erbjuda gymnasieutbildningar i egen regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tjänstemän och politiker i Gullspångs kommun ska utbildas i genusbudgetering
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Vägar, gator och parker
Vilka av följande förslag i Gullspångs kommun är viktigast?
 • Extra stöd till barn med särskilda behov i Gullspångs skolor
 • Obligatorisk samhällsundervisning för nya medborgare
 • Maten som serveras i kommunens verksamhet ska i högre grad vara närproducerad