S
Socialdemokraterna i Aneby kommun

För att vi tillsammans vill skapa ett bättre Aneby där man har en trygg vård och omsorg för de äldre. Vi skall bevara och höja kompetensen bland de anställda i Aneby kommun. För ett tryggare samhälle som håller ihop.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Aneby kommun skall vara en kommun där man kan känna sig trygg med att sina barn har en bra och lärande utbildning.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Man skall känna sig trygg när man blir äldre, en bra omsorg där alla känner sig sedda och får den vård och omsorg man behöver.

 • Bygga och bo

  Vi skall ha en byggnation av lägenheter där alla kan bo, samt ge möjligheter för att ha nybyggnationer av bostäder.

 • Invandring och integration

  En snabbare integration där våra nya invånare snabbt kommer in i samhället och kan börja arbeta eller studera.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Ett samhälle där socialdemokraterna sitter i majoriteten.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Kristna värdepartiet.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Samarbeta med andra kommuner kring specialistkompetens på miljöområdet
Svar:
Mycket bra förslag
Låt Aneby kommun samarbeta med näringsliv och föreningar för att få nyanlända i arbete
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Hoppat över frågan
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilken av följande förslag i Anebys kommun är viktigast?
 • Bygg nya äldreboenden i kommunen
 • Förstärk elevhälsan med kurator eller psykolog
 • Utveckla familjecentralen för att integrera nyanlända familjer