KD
Kristdemokraterna i Aneby kommun

Kristdemokraterna i Aneby vill föra en politik som sätter människan i centrum, alla som lever i vår kommun ska kunna leva livet, hela livet. Politikens uppgift i Aneby är att utforma en verksamhet som kan ge den enskilde stöd livet alla skiften. Barn och unga ska ha tillgång till en utbildning med hög kvalité. Företagarna i kommunen ska ha korta och enkla vägar in till verksamheten för att få snabba beslut och svar på sina frågor. Människor i behov av stöd få snabb och adekvat hjälp.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi vill ha flera medarbetare som jobbar med att förhindra att barn och unga drabbas av psykiska ohälsa.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Kommunen ska se till att det byggs flera boenden både SÄBO och Trygghetsboenden, befintliga boenden moderniseras så att de svara upp mot dagens behov

 • Näringsliv och företagande

  Kommunen ska,prioritera fram resurser för att kunna rekrytera ytterligare en näringslivssekreterare, arbeta för flera YH-utbildningar till regionen.

 • Invandring och integration

  Familjecentralen ska utvecklas ytterligare för att vara den naturliga mötespunkten för familjer inte minst för att ge stöd till de nyetablerade

 • Miljö och klimat

  Kommunen ska ställa krav vid livsmedelsupphandlingar som motsvarar svensklagstiftning och göra tydliga livscykelanalyser vid byggnationsupphandlingar.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi ser att Allianssamarbetet fungerat bra och vill fortsätta detta

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi har ingen fråga där vi avviker från rikstingsbeslut.

Samarbeta med andra kommuner kring specialistkompetens på miljöområdet
Svar:
Mycket bra förslag
Låt Aneby kommun samarbeta med näringsliv och föreningar för att få nyanlända i arbete
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Anebys kommun är viktigast?
 • Anställ ytterligare en näringslivssekreterare
 • Bygg nya äldreboenden i kommunen
 • Förstärk elevhälsan med kurator eller psykolog