ADK
Ale-demokraterna i Ale kommun

Ett parti för alebornas bästa, ett parti med fötterna på jorden som agerar med lugn och i samförstånd.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Att skapa en fungerande grundskola i Nödinge, en skola som ger såväl lärare som elever de verktyg de behöver för ett gott resultat. En lugn miljö.

 • Sjukvård och hälsa

  Kraven på kommunernas äldreomsorg ökar, vi måste ha en kommunal sjukvård som både lever upp till kraven och förmedlar bästa tänkbara vård.

 • Lag och ordning

  Staten lyckas inte skapa mer poliser på gatan, kommunerna måste ta ett större ansvar för kommuninnevånarnas (och skolbarnens) trygghet.

 • Bygga och bo

  Vi tror på en blandning av flerfamiljsboende och villaboende. Kanske skulle det kommunala bostadsbolaget säljas, skulle återföra nästan 2 000 000 000

 • Invandring och integration

  De asylsökande och invandrande som kommer till Ale måste ges chans till integration. Detta medför arbete och bostad samt krav på svenska.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

ett starkt folkligt förankrat majoritetsstyre

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

absolut inte

Det nya kommunhuset ska ligga i Nödinge
Svar:
Ganska bra förslag
Ta bort bygglovskravet på 600 meter till kollektivtrafik i Ale kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag i Ales kommun tycker du är viktigast?
 • Ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck
 • Bygg fler gång- och cykelvägar, fokus på Hålandavägen
Vilka av följande förslag i Ales kommun är viktigast?
 • Minska storleken på grupperna i förskolan
 • Fler nattvandrare och fältassistenter i tjänst